Engineering Sciences/NOLTA-Safety(Date:2017/12/19)

Presentation
Trial Manufacture of an Interlock System for the Pressure Control of Hydraulic Control Systems

Akira Kosugi(PTU),  Sasaki(PTU),  Masatoshi Ino(PTU),  Kaoru Mitsuhashi(PTU),  Masanobu Chiba(PTU),  Mizuho Nakamura(PTU),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-25
Design of the Interlock System in the Pneumatic System Ⅱ

Masatoshi Ino(PTU),  Tomohiro Sasaki(PTU),  Kaoru Mitsuhashi(PTU),  Tadashi Ishizuka(Sanwa Koki co., LTD),  Keigo Hara(PTU),  Osamu Ichikawa(PTU),  Masanobu Chiba(PTU),  Mizuho Nakamura(PTU),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-26
Examination of validity of the supporting protection system (SPS)

Rieko Hojo(JNIOSH),  Shoken Shimizu(JNIOSH),  Kyoko Hamajima(JNIOSH),  Masao Tsuchiya(JNIOSH),  Shigeo Umezaki(JNIOSH),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-29
New concept for collaboration safety in a coexistence environment of human and machinery

Takayoshi Shimizu(IDEC),  Kazuya Okada(IDEC),  Masao Dohi(IDEC),  Toshihiro Fujita(IDEC),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-30
System development approach for automative functional safety with GSN requirement modeling

Masayuki Katai(Nagaoka Univ. of Tech.),  Yuji Hirao(Nagaoka Univ. of Tech.),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-28
Application of GSN to safety-critical systems and its safety case evaluation

Jiei Mutou(Nagaoka Univ Tech),  Yuji Hirao(Nagaoka Univ Tech),  

[Date]2017-12-19
[Paper #]SSS2017-27