Electronics-Integrated Circuits and Devices(Date:2000/07/20)

Presentation
表紙

,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]
目次

,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]
A study of high reliable IEEE1394 network

Tomohide Takano,  Haruo Yago,  Nobuyuki Tokura,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-33
Development of a single chip MPEG-2 encoder and application system

Toshio Hosoi,  Tatsushi Otsuka,  Masanori Kurita,  Takasi Hamano,  Takehiko Fujiyama,  Kazuyuki Tanaka,  Kouiti Yamashita,  Naoyuki Takeshita,  Hiroaki Yamashita,  Takahiro Kobayakawa,  Takato Ohashi,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-34
An MPEG-2 Encoding PC Card System and Its Applications

Jiro NAGANUMA,  Yasuyuki NAKAJIMA,  Makoto ENDO,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-35
The development of LSIs for mobile phones

Hiroshi Asazawa,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-36
A New Approach to VHF/FM Broadcast Receiver using Digital Signal Processing Techniques

Kenichi Taura,  Masahiro Tsujishita,  Masayuki Tsuji,  Eiji Asano,  Masayuki Ishida,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-37
Information Home Electric Products and DSP Application

Masachika Harada,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-38
System LSI for Digital Still Cameras with Video Clip function

Hideki YAMAUCHI,  Shigeyuki OKADA,  Yuh MATSUDA,  Tugio MORI,  Tsuyoshi WATANABE,  Shin'ichiro OKADA,  Hiroki MIURA,  Akio KOBAYASHI,  Naruhito TAKADA,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-39
The Audio decoding process of the AV decoder system LSI for DVD-Audio

Takashi Katayama,  Kazutaka Abe,  Masahiro Sueyoshi,  Takeshi Fujita,  Masaharu Matsumoto,  Katsumi Hoashi,  Ken Monda,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]ICD2000-40
[OTHERS]

,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]
裏表紙

,  

[Date]2000/7/20
[Paper #]