Electronics-Integrated Circuits and Devices(Date:1995/08/24)

Presentation
表紙

,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
目次

,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A Chip Set for a Programmable Real-time MPEG2 Video Encoder : A Chip Set : Architecture and Controller LSI

Satoshi Kumaki,  Tetsuya Matsumura,  Hiroshi Segawa,  Yoshinori Matsuura,  Atsuo Hanami,  Hiroyasu Yamaoka,  Robert Streitenberger,  Ryouhei Ohkawahara,  Yoshihide Ajioka,  Atsushi Maeda,  Masahiko Yoshimoto,  Tadashi Sumi,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A Single Chip, 5GOPS, Macroblock Level Pixel Processor for MPEG2 Encoding.

Shinichi Nakagawa,  Kiyofumi Kawamoto,  Tadao Yamanaka,  Haruyuki Ohkuma,  Yasue Habara,  Shinichi Masuda,  Koji Nishigaki,  Hiromasa Nakagawa,  Kozo Ishida,  Atsushi Maeda,  Masahiko Yoshimoto,  Tadashi Sumi,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A MPEG2 Motion-Estimation LSI

Kazuya Ishihara,  Shinichi Masuda,  Hirofumi Nishikawa,  Yoshihide Ajioka,  Tsuyoshi Yamada,  Hiroyuki Amishiro,  Masahiko Yoshimoto,  Tadashi Sumi,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A motion estimation LSI for MPEG2 video real time encoding

A. Ohtani,  Y. Matsumoto,  M. Gion,  H. Yoshida,  T. Araki,  A. Ubukata,  M. Serizawa,  K. Aoki,  A. Sota,  A. Nagata,  K. Aono,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A 600mW, Single Chip MPEG2 Video Decoder

Hideki Koyanagi,  Hiroshi Sumihiro,  Seiichi Emoto,  Tohru Wada,  Tatsuya Sudo,  Nozomu Ozaki,  Toshirou Ishikawa,  Kiyoshi Miura,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
A single-chip MPEG1 Audio/Video Decode LSI

Toshiaki Kitsuki,  Yasushi Ooi,  Atsushi Taniguchi,  Katsunari Oobuchi,  Hideo Ishida,  Ichiro Tamitani,  Youichi Katayama,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
1chip MPEG1 Decoder

Hideaki Miyamoto,  Naoki Tanahashi,  Hayato Nakashima,  Zenya Fujii,  Keita Kawahara,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
Low-Power CMOS and GaAs Digital Design for Multimedia LSIs

Tadayoshi Enomoto,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]
[OTHERS]

,  

[Date]1995/8/24
[Paper #]