Electronics-Electronic Information Displays(Date:1994/11/11)

Presentation
表紙

,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]
目次

,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]
Optical Properties of Organic Microcrystals

Hitoshi Kasai,  Rieko Iida,  Toshio Sato,  Hirokazu Kamatani,  Shuji Okada,  Hidetoshi Oikawa,  Hiroo Matsuda,  Kiyoshi Yase,  Atsushi Kakuta,  Hachiro Nakanishi,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-78,OME94-60
Molecular Design for Photo Functional Polymer LB Films

Tokuji Miyashita,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-79,OME94-61
Nonlinear optical properties of the poly(aryleneethynylene)type π- conjugated polymers

Naoki Ohba,  Satoru Tomaru,  Wataru Yamada,  Takakazu Yamamoto,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-80,OME94-62
EO/passive Hybridized Polymer Wave guides

Toshio Watanabe,  Michiyuki Amano,  Makoto Hikita,  Yoshito Shuto,  Satoru Tomaru,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-81,OME94-63
Organic Multiple-Quantum-Well Structure and Its Application for Electroluminescent Diodes

Yutaka Ohmori,  Akihiko Fujii,  Masayoshi Yoshida,  Katsumi Yoshino,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-82,OME94-64
white Light-Emitting Organic LEDs

Shunji Kido,  Kenichi Hongawa,  Masato Kimura,  Katsuro Okuyama,  Katsutoshi Nagai,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-83,OME94-65
Organic electroluminescent devices using a mixed single layer

Shigeki Naka,  Kazuhisa Shinno,  Hiroyuki Okada,  Hiroyoshi Onnagawa,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-84,OME94-66
An optical liquid-crystal polymer film

Jun Mukai,  Takao Kurita,  Tadahiro Kaminade,  Hajime Hara,  Takehiro Toyooka,  Hiroyuki Itoh,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-85,OME94-67
Molecular Alignment of Liquid Crystal on Rubbed Polymer Alignment Layer(1) -Quantitative Evaluation of Rubbing Strength and Anchoring Strength

Tatsuo Uchida,  EngSan Lee,  Tetsuya Miyashita,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-86,OME94-68
Molecular Alignment of Liquid Crystal on Rubbed Polymer Alignment Layer(2)

Kwan Young Han,  Tatsuo Uchida,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-87,OME94-69
Electrical Properties of Liquid Crystal molecules

Mitsumasa Iwamoto,  Tooru Kubota,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]EID94-88,OME94-70
[OTHERS]

,  

[Date]1994/11/11
[Paper #]