Electronics-Component Parts and Materials(Date:2009/04/10)

Presentation
表紙

,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]
目次

,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]
Integration of Micro-Optical Components into Flexible Silicone Rubber Substrate

Masayuki OKOSHI,  Narumi INOUE,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-1,CPM2009-1,OPE2009-1
Electrostatic-Discharge Tolerance of AlGaInAs Laser Diodes

Hiroyuki ICHIKAWA,  Chie FUKUDA,  Shinji MATSUKAWA,  Kotaro HAMADA,  Nobuyuki IKOMA,  Takashi NAKABAYASHI,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-2,CPM2009-2,OPE2009-2
Reliability Tests of Multi-Chip PLC Modules

Takao FUKUMITSU,  Yoshiyuki DOI,  Yasuaki TAMURA,  Ryouichi KASAHARA,  Akimasa KANEKO,  Senichi SUZUKI,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-3,CPM2009-3,OPE2009-3
Crosstalk characteristics of photodiode array for multi-channel level monitoring

Yoshiyuki DOI,  Ikuo OGAWA,  Takaharu OHYAMA,  Akimasa KANEKO,  Yuji AKAHORI,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-4,CPM2009-4,OPE2009-4
The study of high quality optical pulse generation using gain switching LD with fiber Bragg grating wavelength selective optical feedback

Nobuyasu KITAOKA,  Xunjian XU,  Koji OMICHI,  Koji NONAKA,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-5,CPM2009-5,OPE2009-5
Four Wavelength Switching in GaInAs/InP MQW Wavelength Selective Switch using Thermo-Optic Effect

Yosuke Murakami,  Yu Shimizu,  Lei Zhu,  Takayuki Sugio,  Kazuhiko Shimomura,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-6,CPM2009-6,OPE2009-6
MEMS Mirror Array Module for Wavelength Selective Switches (WSS)

Mitsuo USUI,  Shingo UCHIYAMA,  Etsu HASHIMOTO,  Koichi HADAMA,  Yuzo ISHII,  Nobuaki MATSUURA,  Tomomi SAKATA,  Nobihiro SHIMOYAMA,  Tohru MATSUURA,  Fusao SHIMOKAWA,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]R2009-7,CPM2009-7,OPE2009-7
複写される方へ

,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]
Notice for Photocopying

,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]
奥付

,  

[Date]2009/4/10
[Paper #]