Fellow in 2006
New Fellows (Engineering Sciences Society)
Conferment ceremony held on September 20
Kazuyuki Aihara Shuichi Ueno Tetsuro Endo
Shinichi Oishi Hisakazu Kikuchi Hiroaki Kunieda
Kunimaro Tanaka Katsuhiro Nakamura Hiroto Yasuura
Takashi Yahagi    

New Fellows (Communications Society)
Conferment ceremony held on September 20
Wolfgang Martin Boerner Yoshiyori Urano Satoru Okamoto
Hitoshi Kawaguchi Hiroshi Saito Toru Sato
Minoru Shikada Hiroshi Suzuki Masato Tanaka
Terumi Chikama Yoji Nagasawa Riichi Nagura
Yoshiaki Nemoto Korehiro Maeda Hideki Mizuno
Ryozo Yamauchi Hisao Yamamoto  

New Fellows (Electronics Society)
Conferment ceremony held on September 20
Kunio Uchiyama Michitaka Kameyama Shinya Kuriki
Kohroh Kobayashi Koji Suzuki Susumu Takada
Kazuo Tanaka Yasutake Hirachi Shizuo Mizushina
Takashi Mizutani Isao Minowa Hiroshi Yamamoto
Akira Wada - -

New Fellows (Information and Systems Society)
Conferment ceremony held on December 4
Yong-Jin Park Tohru Asami Katsushi Ikeuchi
Hiroyuki Kitagawa Tetsuo Kinoshita Kokichi Sugihara
Shinichi Tamura Takashi Matsuyama Kotaro Minato
Takao Watanabe    
Page Top