Committee Members:
 • Honorary Chair:
     Leeh-Ter Yao (President of NTUT, Taiwan)
 • Steering Committee:
    Co-Chairs:
  •    Hirokazu Kobayashi (OIT, Japan)
  •    Yang-Lang Chang (NTUT, Taiwan)
 • Organizing Committee:
    Co-Chairs:
  •    Toshifumi Moriyama (Nagasaki Univ. Japan)
  •    Chihyuan Chu (G-AVE Tech. Taiwan)
 •     Members:
  •    Takahide Mizuno (JAXA, Japan)
  •    Ken-ichiro Maki (JAXA, Japan)
  •    Yasushi Obata (MELCO, Japan)
  •    Atsushi Kezuka (ENRI, Japan)
  •    Manabu Akita (UEC, Japan)
  •    Bormin Huang (UW-Madison, USA)
  •    Guey-Shin Chang (NSPO, Taiwan)
  •    Kuo-Chin Fan (NCU, Taiwan)
  •    Jwo-Shiun Sun (NTUT, Taiwan)
  •    Tzong-Dar Wu (NTOU, Taiwan)
 • Technical Program Committee:
    Members:
  •    Kazuo Ouchi (IHI, Japan)
  •    Hiroyoshi Yamada (Niigata Univ., Japan)
  •    Sonosuke Fukushima (ENRI, Japan)
  •    Shouhei Kidera (UEC, Japan)
  •    Alpha M. Chang (CUST, Taiwan)
  •    Lena Chang (NTOU, Taiwan)
  •    Wen-Huan Chang (ASC, Taiwan)
  •    Wen-Yen Chang (NDHU, Taiwan)
  •    Tso-Cho Chen (CUST, Taiwan)
  •    Koo Voon Chet (Multimedia Univ. Malaysia)
  •    Chong-Yung Chi (NTHU, Taiwan)
  •    Jehn-Ruey Jiang (NCU, Taiwan)
  •    Hong-Wei Lee (NCSIST, Taiwan)
  •    Hsuan Ren (NCU, Taiwan)
  •    Shiann-Jeng Yu (NSPO, Taiwan)


  logo