2018 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices
      AWAD 2018  
 
 


Organizing Committee

Workshop Co-chairs:
Kunio Tsuda (Toshiba)   Jungwoo Oh (Yonsei Univ.) 

Workshop Vice-chairs:
Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)    Hyungtak Kim (Hongik Univ.) 

General Secretaries:
Manabu Arai (New Japan Radio)   Woo Young Choi (Sogang Univ.) 
Masataka Higashiwaki (NICT) 

Treasurers:
Toshiyuki Ohishi (Saga Univ.)   Myounggon Kang (Korea Natl. Univ. of Transportation) 

Steering Committee

Steering Committee Chair:
Michihiko Suhara (Tokyo Metropolitan Univ.)   Donghwan Ahn (Kookmin Univ.) 

Local Arrangement Committee:
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.) 

Program Committee

Program Committee Co-chairs:
Tatsuya Iwata (Toyohashi Univ. of Tech.)   Seongjae Cho (Gachon Univ.) 
Hiroya Ikeda (Shizuoka Univ.)   Il Hwan Cho (Myongji Univ.) 

Program Committee Members:

Toshikazu Suzuki (JAIST), Takuya Tsutsumi (NTT), Yutaka Ohno (Nagoya Univ.), Seiya Kasai (Hokkaido Univ.), Shinichiro Takatani (WIN Semiconductors), Tadashi Watanabe (Sumitomo Electric), Noboru Negoro (Panasonic), Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.), Yasuyuki Miyamoto (Tokyo Inst. of Tech.), Yoshitsugu Yamamoto (Mitsubishi Elec.), Shigehiko Sasa (Osaka Inst. of Tech.), Hiroki Fujishiro (Tokyo Univ. of Sci.), Naoteru Shigekawa (Osaka City Univ.), Junji Kotani (Fujitsu), Ryota Isono (SCIOCS), Hisahiro Ansai (SONY), Toshiro Hiramoto (The Univ. of Tokyo), Rihito Kuroda (Tohoku Univ.), Naoto Matsuo (Univ. of Hyogo), Seiichi Miyazaki (Nagoya Univ.), Takahiro Mori (AIST), Yasuo Nara (Univ. of Hyogo), Takashi Noguchi (Univ. of Ryukyus), Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Tech.), Hiroshi Okada (Toyohashi Univ. of Tech.), Yukinori Ono (Shizuoka Univ.), Taizoh Sadoh (Kyushu Univ.), Toshihiro Sugii (Fujitsu), Hiroshi Tsuji (NHK), Hyun Chang Park (Dongguk Uinv.), Jinwook Burm (Sogang Univ.), Jae-Kyoung Mun (ETRI), Hyung-Jun Kim (KIST), Jongsun Kim (Hongik Univ.), Sung-Min Yoon (Kyung Hee Univ.), Youngchul Choi (On Semiconductor), Sangmin Lee (Wavice), Dong Hyun Kim (KANC), Min Suk Oh (KETI), Chun-Hyung Cho (Hongik Univ.), Hyuck-In Kwon (Chung-Ang Univ.), Hongsik Park (Kyungpook Natl. Univ.), Kyung Rok Kim (UNIST), Keun Heo (SK-hynix), Min-Woo Ha (Myongji Univ.), Changhwan Shin (Univ. of Seoul), Sung Hun Jin (Inchon Natl. Univ.), Jaeyeong Heo (Chonnam Natl. Univ.), Byungjin Ma (KETI), Junseok Heo (Ajou Univ.), Sangwan Kim (Ajou Univ.), In Man Kang (Kyungpook Natl. Univ.), Chul-Ho Lee (Korea Univ.), Jongwook Jeon (Konkuk Univ.), Joon Young Kwak (KIST), Dong-Wook Park (Univ. of Seoul), Jiwon Chang (UNIST), Seung Jae Baik (Hankyong Natl. Univ.)Advisory Committee

Shigeyoshi Watanabe (Shonan Inst. of Tech.), Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.), Naoki Hara (Fujitsu), Koichi Maezawa (Univ. of Toyama), Byung-Gook Park (Seoul Natl. Univ.), Sung Woo Hwang (Samsung), Euijoon Yoon (Seoul Natl. Univ.), Hi-Deok Lee (Chungnam Natl. Univ.), Jae-Sung Rieh (Korea Univ.), Jung-Hee Lee (Kyungpook Natl. Univ.), Joonyeon Chang (KIST), Ho-Young Cha (Hongik Univ.)


Copyright(C) Since 2017, AWAD 2018 All Rights Reserved.